विभाग :- लेखा

1) विभागप्रमुखाचेनाव श्री.भगवान घाडगे
2) पदनाम मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
3) ई-मेल cafo@pcntda.org.in
4) संपर्क क्रमांक 020- 27652934 / 35, 27166000
Ext.No. 1613

लेखा विभागाची कामे

  • वार्षिक अंदाजपत्रक व सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करणे
  • सर्व प्रकारच्या बिलांची अदायगी करणे
  • सर्व प्रकारच्या जमा रक्कमांचे कामकाज
  • जमा व खर्चाचे ताळमेळ
  • प्राधिकरणामार्फत ठेवण्यात येणाऱ्या ठेवींचे नियोजन
  • लेखापरिक्षणासंबंधीचे कामे

पिंपरी चिंचवड नवे टाऊन डेव्हलपमेंट © 2017