पिंपरी-चिंचवड नव नगर विकास प्राधिकरण

छायाचित्रे

नवीन प्रशासकीय इमारत

जुनी प्रशासकीय इमारत

स्पाइन रोड

वाहतूक पार्क

नाला ट्रेनिंग

कामाची छायाचित्रे

शाश्वत टच स्क्रीन

गृह योजना