सूचना

सूचना

अ क्र. शीर्षक सूचना
1 विकास प्राधिकरणातील विविध विभागांकरिता प्रिंटर खरेदी करणेकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत .. सूचना पहा
2 प्राधिकरण कार्यालकरीता चहा व कॉफी मशीन खरेदी करणेबाबत सूचना पहा
3 प्राधिकरण कार्यालयाकरीता सर्व्हर करीता Back Up Software खरेदी करणेकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत ... सूचना पहा
4 प्राधिकरण कार्यालयाकरिता सर्व्हर खरेदी करणेकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत ... सूचना पहा
5 प्राधिकरण कार्यालकरीता चहा व कॉफी मशीन खरेदी करणेबाबत सूचना पहा
6 प्राधिकरण कार्यालयाकरीता सर्व्हर करीता Back Up Software खरेदी करणेकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत ... सूचना पहा
7 प्राधिकरण कार्यालयाकरिता सर्व्हर खरेदी करणेकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत ... सूचना पहा
8 करार पध्दतीने सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याबाबत सूचना पहा
9 विकास प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय इमारतीस १५ ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनानिमित्त विद्युत रोषणाईची व्यवस्था करणेबाबत सूचना पहा
10 मुदतवाढ सूचना क्रं.१ : प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील किरकोळ दुरुस्ती,पेंटिंग इ. बाबींचे अंदाजपत्रक बनवणेसाठी दरपत्रे मागवणेबाबत .. सूचना पहा
11 मुदतवाढ सूचना क्रं.२ : प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील किरकोळ दुरुस्ती,पेंटिंग इ. बाबींचे अंदाजपत्रक बनवणेसाठी दरपत्रे मागवणेबाबत .. सूचना पहा
12 मुदतवाढ सूचना क्रं.३ : प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील किरकोळ दुरुस्ती,पेंटिंग इ. बाबींचे अंदाजपत्रक बनवणेसाठी दरपत्रे मागवणेबाबत .. सूचना पहा
13 मुदतवाढ सूचना क्रं.४ : प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील किरकोळ दुरुस्ती,पेंटिंग इ. बाबींचे अंदाजपत्रक बनवणेसाठी दरपत्रे मागवणेबाबत .. सूचना पहा
14 मुदतवाढ सूचना क्रं.५ : प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील किरकोळ दुरुस्ती,पेंटिंग इ. बाबींचे अंदाजपत्रक बनवणेसाठी दरपत्रे मागवणेबाबत .. सूचना पहा
15 मुदतवाढ सूचना क्रं.६ : प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील किरकोळ दुरुस्ती,पेंटिंग इ. बाबींचे अंदाजपत्रक बनवणेसाठी दरपत्रे मागवणेबाबत .. सूचना पहा
16 सूचना क्रं.१ : प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील किरकोळ दुरुस्ती,पेंटिंग इ. बाबींचे अंदाजपत्रक बनवणेसाठी दरपत्रे मागवणेबाबत .. सूचना पहा
17 सूचना क्रं.२ : प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील किरकोळ दुरुस्ती,पेंटिंग इ. बाबींचे अंदाजपत्रक बनवणेसाठी दरपत्रे मागवणेबाबत .. सूचना पहा
18 सूचना क्रं.३ : प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील किरकोळ दुरुस्ती,पेंटिंग इ. बाबींचे अंदाजपत्रक बनवणेसाठी दरपत्रे मागवणेबाबत .. सूचना पहा
19 सूचना क्रं.४ : प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील किरकोळ दुरुस्ती,पेंटिंग इ. बाबींचे अंदाजपत्रक बनवणेसाठी दरपत्रे मागवणेबाबत .. सूचना पहा
20 सूचना क्रं.५ : प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील किरकोळ दुरुस्ती,पेंटिंग इ. बाबींचे अंदाजपत्रक बनवणेसाठी दरपत्रे मागवणेबाबत .. सूचना पहा
21 सूचना क्रं.६ : प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील किरकोळ दुरुस्ती,पेंटिंग इ. बाबींचे अंदाजपत्रक बनवणेसाठी दरपत्रे मागवणेबाबत .. सूचना पहा
22 सूचना क्रं.७ : प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील किरकोळ दुरुस्ती,पेंटिंग इ. बाबींचे अंदाजपत्रक बनवणेसाठी दरपत्रे मागवणेबाबत .. सूचना पहा
23 एकत्रीत सूचना : प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील किरकोळ दुरुस्ती,पेंटिंग इ. बाबींचे अंदाजपत्रक बनवणेसाठी दरपत्रे मागवणेबाबत .. सूचना पहा
24 मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,विकास प्राधिकरण यांच्या निवासस्थानी RO वॉटर प्युरीफ़ायरचा पुरवठा करणेकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत ... सूचना पहा
25 विकास प्राधिकरणाच्या बॅटरी रूममध्ये २ नग Exhaust Fan बसविणेकरिता दरपत्रके मागविणेबाबत ... सूचना पहा
26 संतश्रेष्ठ श्री तुकाराम महाराज पालखीचे स्वागत व्यवस्था करणेकामी साहित्य पुरवठा करणेबाबत सूचना पहा
27 प्राधिकरणाच्या विकास आराखड्यातील HCMTR रस्त्याच्या जागेवरील होर्डिंग निष्कासनानंतर जप्त केलेल्या भंगार स्टीलची विक्री सूचना पहा
28 महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७(१) अन्वये नोटीस सूचना पहा
29 विकास प्राधिकरणाच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांमार्फत कार्यालयीन कामकाजाकरिता वापरण्यात येणाऱ्या ई-मेल आयडी चे नूतनीकरण करणे करिता दरपत्रके मागविणेबाबत . सूचना पहा
30 सूचना क्रं 1 : पेठ क्रं. २५ येथे उभारण्यात येणाऱ्या मल्टिपर्पज हॉलचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
31 सूचना क्रं 2 : पेठ क्रं. २५ येथे उभारण्यात येणाऱ्या मल्टिपर्पज हॉलचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
32 सूचना क्रं 3 : पेठ क्रं. २५ येथे उभारण्यात येणाऱ्या मल्टिपर्पज हॉलचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
33 सूचना क्रं 4 :पेठ क्रं. २५ येथे उभारण्यात येणाऱ्या मल्टिपर्पज हॉलचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
34 सूचना क्रं 5 :पेठ क्रं. २५ येथे उभारण्यात येणाऱ्या मल्टिपर्पज हॉलचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
35 सूचना क्रं 6 :पेठ क्रं. २५ येथे उभारण्यात येणाऱ्या मल्टिपर्पज हॉलचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
36 सूचना क्रं 7 :पेठ क्रं. २५ येथे उभारण्यात येणाऱ्या मल्टिपर्पज हॉलचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
37 सूचना क्रं 8 :पेठ क्रं. २५ येथे उभारण्यात येणाऱ्या मल्टिपर्पज हॉलचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
38 सूचना क्रं 9 :पेठ क्रं. २५ येथे उभारण्यात येणाऱ्या मल्टिपर्पज हॉलचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
39 सूचना क्रं 10 :पेठ क्रं. २५ येथे उभारण्यात येणाऱ्या मल्टिपर्पज हॉलचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
40 सूचना क्रं 11 :पेठ क्रं. २५ येथे उभारण्यात येणाऱ्या मल्टिपर्पज हॉलचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
41 एकत्रीत सूचना : पेठ क्रं. २५ येथे उभारण्यात येणाऱ्या मल्टिपर्पज हॉलचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बाबींचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत ... सूचना पहा
42 प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील पहिला मजला भूविभाग येथे करण्यात आलेल्या केबिनसाठी तसेच उप मुकाअ प्रशासन यांचे केबिन मध्ये काचेचा दरवाजा बसविणेचे काम ... सूचना पहा
43 विकास प्राधिकरणाच्या लेखा विभागाकरीता प्रिंटर खरेदी करणेकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत... सूचना पहा
44 विकास प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय इमारतीत साऊंड सिस्टीम साहित्य खरेदी करणेबाबत.... सूचना पहा
45 विकास प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय इमारतीत Telescopic Tower Ladderखरेदी करणेबाबत.... सूचना पहा
46 प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये महाराष्ट्र दिनानिमित्त स्पिकर यंत्रणेची व्यवस्था करणेच्या कामाकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत सूचना पहा
47 प्राधिकरणाच्या प्रशासकिय इमारतीमधील सोलार यंत्रणेसाठी नविन Inverter खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत सूचना पहा
48 प्राधिकरणाच्या प्रशासकिय इमारतीमधील सोलार यंत्रणेसाठी नविन Inverter खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत सूचना पहा
49 विकास प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय इमारतीत बसविण्यात आलेल्य वॉटर कुलर व वॉटर प्युरीफ़ायर यांचे देखभाल दुरुस्ती (Comprehensive) करणेसाठी 1 वर्ष कालावधीकरीता एजन्सी नियुक्ती करणेबाबत . सूचना पहा
50 विषय : विकास प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय इमारतीत बसविण्यात आलेल्या अग्निशमन यंत्रणेकरीता देखभाल दुरुस्ती (Comprehensive) करणेकरीता 3 वर्ष कालावधीसाठी एजन्सी नियुक्ती करणेबाबत सूचना पहा
51 पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या भू-विभाग येथे केबीनसाठी काचेचा दरवाजा बसविणेकरीता तयार करण्यात येणाऱ्या अंदाजपत्रकासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (Second Call) सूचना पहा
52 विकास प्राधिकरणाच्या बॅटरी रुममध्ये 2 नग Exhaust Fan बसविणेच्या कामाकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत सूचना पहा
53 विकास प्राधिकरणाच्या 46 व्या वर्धापन दिनानिमित्त प्रशासकीय इमारतीमध्ये सजावट करणेच्या कामाकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत……… सूचना पहा
54 निवासी भुखंड भाडेतत्वावर वाटप करणेबाबत शुध्दपत्रक क्र.2 सूचना पहा
55 प्रथम मुदतवाढ : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
56 निवासी भूखंड भाडेतत्वावर वाटप करणेबाबतचे शुध्दीपत्रक सूचना पहा
57 प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील पहिला मजला भू-विभाग येथे करण्यात आलेल्या केबीनसाठी काचेचा दरवाजा बसविणेच्या कामाकरीता तयार करण्यात येणा-या अंदाजपत्रकासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत. सूचना पहा
58 विकास प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय इमारतीत बसविण्यात आलेल्या वॉटर कुलर व वॉटर प्युरीफ़ायर यांचे देखभाल दुरुस्ती (Comprehensive) करणेसाठी 1 वर्ष कालावधीकरीता एजन्सी नियुक्ती करणेबाबत . सूचना पहा
59 सूचना क्रं 1 : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
60 सूचना क्रं 2 : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
61 सूचना क्रं 3 : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
62 सूचना क्रं 4: पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
63 सूचना क्रं 5 :पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
64 सूचना क्रं 6 : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
65 सूचना क्रं 7 : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
66 सूचना क्रं 8 :पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
67 सूचना क्रं 9 : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
68 सूचना क्रं 10 : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
69 सूचना क्रं 11 : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
70 सूचना क्रं 12 : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
71 सूचना क्रं 13 : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
72 सूचना क्रं 14 : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
73 सूचना क्रं 15 : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
74 सूचना क्रं 16 : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
75 सूचना क्रं 17 : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
76 एकत्रीत सूचना : पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व कन्व्हेंशन केंद्र, मोशी मोशी पेठ क्र. 5 व 8 येथील खुल्या प्रदर्शन केंद्राचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी काही बांबीचे दर खुल्या बाजारातून मागविणेबाबत सूचना पहा
77 सूचना क्रं 1: विकास प्राधिकरणामार्फ़त राबविण्यात येणा-या गृहयोजना प्रकल्पाकरीता विद्युत विषयक बाबींचे दरपत्रके मागविणेबाबत. सूचना पहा
78 सूचना क्रं 2: विकास प्राधिकरणामार्फ़त राबविण्यात येणा-या गृहयोजना प्रकल्पाकरीता विद्युत विषयक बाबींचे दरपत्रके मागविणेबाबत. सूचना पहा
79 सूचना क्रं 3: विकास प्राधिकरणामार्फ़त राबविण्यात येणा-या गृहयोजना प्रकल्पाकरीता विद्युत विषयक बाबींचे दरपत्रके मागविणेबाबत सूचना पहा
80 सूचना क्रं 4 : विकास प्राधिकरणामार्फ़त राबविण्यात येणा-या गृहयोजना प्रकल्पाकरीता विद्युत विषयक बाबींचे दरपत्रके मागविणेबाबत. सूचना पहा
81 सूचना क्रं 5 : विकास प्राधिकरणामार्फ़त राबविण्यात येणा-या गृहयोजना प्रकल्पाकरीता विद्युत विषयक बाबींचे दरपत्रके मागविणेबाबत. सूचना पहा
82 पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणा तर्फ़े प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटांकरीता सेक्टर 12 येथील प्रस्तावित गृहयोजनेसाठी अल्युफ़ॉर्म फ़ॉर्मवर्क पुरविणेसाठी दरपत्रके मागविणे बाबत. सूचना पहा
83 पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणा तर्फ़े प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटांकरीता सेक्टर 12 येथील प्रस्तावित गृहयोजनेसाठी अल्युफ़ॉर्म फ़ॉर्मवर्क पुरविणेसाठी दरपत्रके मागविणे बाबत. सूचना पहा
84 विकास प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय इमारतीस 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त विद्युत रोषणाई व स्पिकर यंत्रणेची व्यवस्था करणेकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत सूचना पहा
85 प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय इमारतीमधील बॅटरीज निर्लेखीत करणेसाठी दरपत्रके मागविणे. सूचना पहा
86 E-Notice Notice for quotation of printer. सूचना पहा
87 E-Notice शुध्दीपत्रक ई-निविदा सूचना क्र.भू-01 सन 2017-18. सूचना पहा
88 E-Notice शुध्दीपत्रक ई-निविदा सूचना क्र.भू-03 सन 2017-18 सूचना पहा
89 Notice पवीज पडणे पुरपरिस्थिती या प्रसंगापासून नागरीकांचे संरक्षण करण्यासंदर्भात उपाययोजना करणेबाबत. सूचना पहा
90 E-Notice प्राधिकरण कार्यालयातील जुन्या फर्निचरची विक्री करण्यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत. सूचना पहा
91 E-Notice Quotation Notice No.Eng / B 04- For 2017-18 सूचना पहा
92 E-Notice प्राधिकरणातील जागेवर कायमस्वरुपी फलक लावणेबाबचे दरपत्रक सुचनादारांपात्र यादी सूचना पहा
93 E-Notice सदनिका व दुकाने विक्रीसाठी पात्र व अपात्र अर्जदारांपात्र यादी सूचना पहा
94 E-Notice गृहयोजनेतील शिल्लक सदनिका व दुकानांची पात्र व अपात्र यादी सूचना पहा
95 E-Notice Electrical Jahir Nivida सूचना पहा
96 E-Notice land - 1 Jahir Notice सूचना पहा
97 E-Notice land - 1 Jahir Nivadan सूचना पहा
98 E-Notice Education Land 1st Extention सूचना पहा
99 E-Notice jahir notice land - 1 सूचना पहा
100 E-Notice Land & Flat Transfarant Rate सूचना पहा
101 E-Notice SEVANIVRUTTI ARJ सूचना पहा
102 E-Notice SEVANIVRUTTI JAHIRAT सूचना पहा
103 Engg.A E-Notice a-1-1 सूचना पहा
104 E-Notice Gurhayojana JAHIR NOTICE सूचना पहा
105 E-Notice Mahiti Pustak सूचना पहा

Copyright @ 2018 Pimpri Chinchwad New Town Development. All Rights Reserved.

Visitors Count Must See Places In Paris