जनसंपर्क व भांडार विभाग

विभाग :- जनसंपर्क व भांडार

1) विभाग प्रमुखाचे नाव श्रीमती वर्षा पवार
2) पदनाम जनसंपर्क व प्रसिध्दी अधिकारी(अतिरिक्त कार्यभार)
3) ई-मेल pro@pcntda.org.in
4) संपर्क क्रमांक ०२०-२७१६६०००,०२०-२७१६६००९
Ext.No. २१०१

जनसंपर्क व प्रसिध्दी विभाग

  1. विविध वृत्तपत्रामध्ये शासन नियमानुसार जाहीर निवेदन व जाहिराती प्रसिध्द करणे.
  2. प्राधिकरणाच्या विविध विकास प्रकल्पांना वृत्तपत्रात प्रसिध्दी देणे व प्रेसनोट देणे.
  3. प्राधिकरणाच्या विविध गृहयोजनेची माहिती नागरिकांना देणे.
  4. प्राधिकरण सभेबाबतचे कामकाज पाहणे.

भांडार विभाग

  1. कार्यालयीन कामकाजासाठी विहित पद्धतीने लेखनसामुग्री साहित्याची खरेदी करणे.
  2. कार्यालयीन दैनंदिन कामासाठी खाजगी वाहने भाडेतत्वावर घेणे
  3. प्राधिकरणाच्या कार्यालयीन वाहनांची देखभाल व दुरुस्तीची कामे विहित पध्दतीने करणे.
अनु. क्र. अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम
श्रीमती वर्षा पवार जनसंपर्क व प्रसिध्दी अधिकारी(अतिरिक्त कार्यभार)
श्री राजेंद्र शिंदे उपलेखापाल
श्री गणपत झगडे भांडारपाल (सेवा निवृत्त)
श्रीमती लक्ष्मीबाई लोट मजदूर
श्री हुसेन नदाफ मजदूर

Copyright @ 2018 Pimpri Chinchwad New Town Development. All Rights Reserved.

Visitors Count Must See Places In Paris