भांडार विभाग

विभाग : भांडार

1) विभाग प्रमुखाचे नाव श्रीमती आशाराणी पाटील
2) पदनाम उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3) ई-मेल dyceoadmin@pcntda.org.in
4) संपर्क क्रमांक ०२० - २७१६६००० ,०२०-२७१६६००९
Ext.No. २१०१

भांडार विभागाची कामे

  1. कार्यालयीन कामकाजासाठी लेखनसामुग्री साहित्याची खरेदी करणे, विभागांना पुरवठा करणे .
  2. कार्यालयीन वापरासाठी खाजगी वाहने उपलब्ध करून घेणे.
  3. प्राधिकरणाच्या कार्यालयीन वाहनांची देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. झेरॉक्स, प्रिंटर्स दुरुस्तीबाबतची कामे करणे.
  4. कार्यालयास आवश्यक फॉर्म, रजिस्टर्स, पुस्तके यांची छपाई करून देणे.
अनु. क्र. अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम
श्रीमती आशाराणी पाटील उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री राजन एरम सेवानिवृत्त
श्रीमती लक्ष्मीबाई लोट मजदूर

Copyright @ 2018 Pimpri Chinchwad New Town Development. All Rights Reserved.

Visitors Count Must See Places In Paris