प्रशासन व भांडार विभाग

विभाग :- प्रशासन व भांडार

1) विभाग प्रमुखाचे नाव श्रीमती आशाराणी पाटील
2) पदनाम उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3) ई-मेल dyceoadmin@pcntda.org.in
4) संपर्क क्रमांक ०२० - २७१६६००० ,०२० -२७१६६००२
Ext.No. १२०१

प्रशासन विभागाची कामे

 1. कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील वर्ग १ ते ४ मधील रिक्त पदे सरळसेवेने पदोन्नतीने भरणे.
 2. नियमानुसार अधिकारी व कर्मचारी यांच्या बदल्या करणे.
 3. प्राधिकरणाच्या स्थायी आस्थापनेवरील सर्व अधिकारी / कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा प्रवेश नियम तयार करणे.
 4. गोपनीय अहवाल अद्यावत ठेवणे, सेवाजेष्ठता याद्या प्रसिध्द करणे.
 5. अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना घरबांधणी कर्ज, , संगणक कर्ज, वाहनकर्ज या सुविधा पुरविणे.
 6. प्राधिकरणामधील वर्ग १ ते ४ मधील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रशासकीय व आस्थापनाविषयक सर्व बाबीचे कामकाज.
 7. 12 व 24 वर्षाच्या सेवेनंतर अधिकारी व कर्मचारी यांना आश्वासित प्रगती येाजनेचा लाभ देणे.
 8. अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त्या देणे.
 9. बिंदु नामावली तयार करणे व संबंधित प्राधिकरणाकडून तपासून घेणे.
 10. आवश्यकता भासल्यास कंत्राटी पध्दतीने मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेणे.

भांडार विभागाची कामे

 1. कार्यालयीन कामकाजासाठी लेखनसामुग्री साहित्याची खरेदी करणे, विभागांना पुरवठा करणे .
 2. कार्यालयीन वापरासाठी खाजगी वाहने उपलब्ध करून घेणे.
 3. प्राधिकरणाच्या कार्यालयीन वाहनांची देखभाल व दुरुस्तीची कामे करणे. झेरॉक्स, प्रिंटर्स दुरुस्तीबाबतची कामे करणे.
 4. कार्यालयास आवश्यक फॉर्म, रजिस्टर्स, पुस्तके यांची छपाई करून देणे.
अनु. क्र. अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम
श्रीमती आशाराणी पाटील उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्रीमती भारती सोनावले सहाय्यक कार्यालय अधिक्षक
श्री अनिल जाधव शिपाई
श्री अनिल शिंदे शिपाई
अनु. क्र. अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम
श्रीमती आशाराणी पाटील उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(अतिरिक्त कार्यभार)
श्रीमती भारती सोनावले सहाय्यक कार्यालय अधिक्षक(अतिरिक्त कार्यभार)
श्री अवधुत बनकर सेवानिवृत्त
श्री पांडूरंग जाधव सेवानिवृत्त
श्री राजन एरम सेवानिवृत्त
श्रीमती लक्ष्मीबाई लोट मजदूर

Copyright @ 2018 Pimpri Chinchwad New Town Development. All Rights Reserved.

Visitors Count Must See Places In Paris