बातम्या

बातम्या

अ क्र. शीर्षक बातमी
1 कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रादूर्भाव रोखणे तसेच कोरोना विषाणू रोगाचा प्रसार टाळण्यासाठी प्राधिकरण कार्यालयात नागरिकांना प्रवेश बंद करण्याबाबत. बातमी पहा
2 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७(१) अनवये फेरबदल बातमी पहा
3 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम ,1966 चे कलम 23 सह कलम 38 नुसार पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्राची सुधारीत विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहिर करणेबाबत बातमी पहा
4 कंत्राटी पद्धतीने विधी सल्लागार यांची नियुक्ती करण्याबाबत बातमी पहा
5 करार पध्दतीने सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याबाबत बातमी पहा
6 प्राधिकरणातील पेठ क्र ४ मधील दुकानांचे निविदा पद्धतीने भाडेपट्टा तत्त्वावर वाटप करावयाच्या निविदेच्या अटी व शर्ती बातमी पहा
7 प्राधिकरणातील पेठ क्र ४ मधील बहुउद्देशीय हॉल निविदा पद्धतीने भाडेपट्टा तत्त्वावर वाटप करावयाच्या निविदेच्या अटी व शर्ती बातमी पहा
8 प्राधिकरणातील पेठ क्र. ४ मधील ६ दुकाने निविदा पद्धतीने भाडेपट्टा तत्त्वावर वाटप करावयाच्या निविदेच्या अटी व शर्ती बातमी पहा
9 करार पध्दतीने सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याबाबत बातमी पहा
10 प्राधिकरणातील पेठ क्र. ४ मधील ८ दुकाने निविदा पद्धतीने भाडेपट्टा तत्त्वावर वाटप करावयाच्या निविदेच्या अटी व शर्ती बातमी पहा
11 कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्ट यांच्याकडे नोंदणी केलेल्या व सन २०१८ साठी प्राधिकरणाकडे सराव करू इच्छिणाऱ्या आर्किटेक्ट यांची यादी बातमी पहा
12 सन २०१८ साठी प्राधिकरणातील नोंदणीकृत सर्व्हेअर / स्ट्रक्टरल इंजिनिर्स / प्लंबरर्स यांची यादी बातमी पहा
13 पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील पेठ क्रं ०६ ,भूखंड क्रं. १ मधील प्लॉट खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींना जाहीर आवाहन बातमी पहा
14 निवासी भूखंड वाटप योजना 2018, ई-निविदा सुचना क्र.6 ते 28 व 29 ते 43 दि.14/2/2018 अन्वये यशस्वी निविदाधाकरांची यादी. बातमी पहा
15 प्राधिकरणातील निवासी भूखंड भाडेपट्टा तत्वावर वाटप करणेबाबत तिसरी मुदतवाढ सुचना (ई-निविदा सुचना क्र.29 ते 43) बातमी पहा
16 प्राधिकरणातील वाहनतळ भूखंड भाडेकरारावर वाटप करणेबाबत दुसरी मुदतवाढ सुचना (निविदा सुचना क्र.44 ते 49) बातमी पहा
17 प्राधिकरणातील शैक्षणिक प्रयोजनाचे भूखंडाची निविदा पध्दतीने भाडेपट्टा तत्वावर विक्री करावयाच्या निविदेच्या अटी व शर्तींचे माहितीपत्रक बातमी पहा
18 प्राधिकरणातील विविध पेठांतील निवासी भूखंड भाडेपट्टयाने वाटप करणेबाबत दुसरी मुदतवाढ जाहिराता बातमी पहा
19 प्राधिकरणातील विविध पेठांतील वाहनतळे भाडेकरारावर वाटप करणेबाबत पहिली मुदतवाढ सुचना बातमी पहा
20 प्राधिकरणातील निवासी भूखंड भाडेतत्वावर वाटप करणेबाबत पहिली मुदतवाढ सुचना (ई-निविदा सुचना क्र.29 ते 43) बातमी पहा
21 प्राधिकरणातील निवासी भूखंड भाडेतत्वावर वाटप करणेबाबत दुसरी मुदतवाढ सुचनाा बातमी पहा
22 निवासी भुखंड भाडेतत्वावर वाटप करणेबाबत वाढीव मुदतवाढ सुचना बातमी पहा
23 प्राधिकरणातील विविध पेठांतील वाहनतळे भाडेकराराने देण्याच्या निविदेच्या अटी व शर्तीबाबत माहितीपत्रक सन 2017-18 बातमी पहा
24 प्राधिकरणातील विविध पेठांमधील निवासी प्रयोजनासाठी आरक्षित अनुसुचित जाती (नवबौध्द सह) (S.C), अनुसुचित जमाती (S.T), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि अपंग व खुल्या प्रवर्गासाठी भूखंडाची निविदा पध्दतीने भाडेपट्टा तत्वावर वाटप करावयाच्या निविदेच्या अटी व शर्ती सह माहितीपत्रक बातमी पहा
25 पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण कार्यालयातील जुने फर्निचर/साहित्याची लिलावाव्दारे विक्री जाहिर लिलाव सुचना बातमी पहा
26 पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील दुसऱ्या मजल्यावरील उपहारगृह / कँन्टीन निविदेबाबतचे निवेदन बातमी पहा
27 अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण/Unauthorized structure regularisations विषयक जाहीर प्रकटन व धोरण व अर्ज बातमी पहा
28 Official Message: Enclosure to Revised Procedure For Transfer Of Land Alloted Under 12.5% Scheme. बातमी पहा

Copyright @ 2018 Pimpri Chinchwad New Town Development. All Rights Reserved.

Visitors Count Must See Places In Paris